Het beste onderwijs realiseren samen met onze leerlingen.

Sluiting nevenvestiging Best

29 mei 2015

In het schooljaar 2010/2011 is de nevenvestiging van De Rungraaf in Best officieel van start gegaan.

De nevenvestiging van De Rungraaf in Best is tot stand gekomen vanuit een gezamenlijk initiatief van alle reguliere basisscholen uit Best, de Aloysius Stichting (het bestuur van De Rungraaf) en de gemeente Best.

De gemeente Best draagt vanaf het begin middels een subsidie bij aan de instandhouding van de Rungraaf.

Hiervoor werden de eerste drie schooljaren o.a. middelen ingezet, die de gemeente anders - zonder de nevenvestiging in Best - kwijt zou zijn aan vervoerskosten naar Eindhoven voor gemiddeld 20 leerlingen.

Inmiddels bezoeken dit schooljaar nog maar 13 leerlingen uit Best de nevenvestiging van De Rungraaf, de overige 12 leerlingen komen uit omliggende gemeentes.

In februari 2013 heeft het college besloten om ook voor de schooljaren 2013/2014 en 2014/2015 een subsidie te verlenen. In 2013 heeft de gemeenteraad in het kader van bezuinigingen ervoor gekozen om de subsidie aan De Rungraaf met ingang van het schooljaar 2015/2016 te beëindigen.

 

Standpunt Aloysius Stichting

In januari jl. heeft het bestuur van de Rungraaf, (de Aloysius Stichting) laten weten, dat zij het zonder subsidie niet zullen redden en ook duidelijk kunnen aantonen dat de nevenvestiging in Best vanaf komend schooljaar te maken heeft met een structureel tekort. Zonder extra financiële middelen is het voor de Aloysius Stichting daarom niet mogelijk om de nevenvestiging in Best in stand te houden.

Naast de financiële problematiek is het sowieso onzeker of de nevenvestiging van De Rungraaf in Best in stand blijft. De Aloysius Stichting heeft het voornemen om een kennis- en expertisecentrum (KEC) in Eindhoven-Noord op te richten voor de Rungraaf, de Korenaer en diverse zorgpartners.

 

Gezamenlijke verkenning mogelijkheden

De gemeente is naar aanleiding hiervan in overleg gegaan met zowel het bestuur van Stichting Best

Onderwijs als De Rungraaf. De gemeente wil samen met beide partijen grondig alternatieve mogelijkheden onderzoeken om voor de Bestse leerlingen een goede onderwijsplek dicht bij huis te kunnen blijven bieden.

Er is bekeken in hoeverre het mogelijk is om Bestse leerlingen van De Rungraaf – ook na sluiting van de nevenvestiging - een goede onderwijsplek dicht bij huis te kunnen blijven bieden.

De Rungraaf en Stichting Best Onderwijs concluderen dat een plaatsing van de leerlingen van de Rungraaf in het reguliere onderwijs gezien hun ondersteuningsbehoefte op dit moment niet mogelijk is.

 

Besluit Aloysius Stichting

De Aloysius Stichting heeft vervolgens aan de gemeente medegedeeld dat zij de nevenvestiging na afloop van het schooljaar 2014-2015 sluit. Het communicatietraject naar alle betrokkenen is in goed overleg met De Rungraaf en de gemeente opgesteld en uitgevoerd.

 

Gevolgen voor passend onderwijs

De Aloysius Stichting heeft toegezegd ook in toekomst samen te werken met het reguliere onderwijs in Best.

De Aloysius Stichting en Stichting Best Onderwijs maken immers deel uit van hetzelfde samenwerkingsverband. Ze gebruiken ook in de toekomst elkaars expertise, bijvoorbeeld bij individuele leerlingen of voor deskundigheidsbevordering van leerkrachten. De gelegde contacten van de afgelopen jaren en de ervaring van de samenwerking blijven op die manier behouden voor de toekomst.

 


De link naar de huidige pagina is naar je klembord gekopieerd


Nieuwsarchief

Contact

De Rungraaf Leuvenlaan

De Rungraaf Koenraadlaan

De Rungraaf, Scholing en advies

Combinatie Jeugdzorg (MKD's Eindhoven, Veldhoven en Valkenswaard)