Aan elke school is een Medezeggenschapsraad (MR) verbonden. Dit inspraakorgaan heeft als doel de verschillende bij de school betrokken partijen (ouder(s)/verzorger(s) en team) medezeggenschap te geven. Afhankelijk van het onderwerp heeft de MR het recht om: advies te geven aan het bevoegd gezag, of wel/geen instemming te verlenen aan beslissingen van het bevoegd gezag. Op De Rungraaf vertegenwoordigt de directeur (dhr. Jos Vinders) het bevoegd gezag.

De leden van de MR worden voor een periode van drie jaar (met mogelijkheid tot verlenging) gekozen uit en door aangestelde personeelsleden en uit en door de ouder(s)/verzorger(s) van de leerlingen.

Momenteel hebben de volgende mensen zitting in de MR:

 

Teamleden:

Joni Verharen (voorzitter)

Bart Aarts

Inge van Kemenade

 

Ouder(s)/verzorger(s):

Mieranda Wijsbek-van Steen

John Kanen

Marieke Pronk

 

De oudergeleding van de MR is uiteraard de spreekbuis van alle ouder(s)/verzorger(s) van de kinderen van De Rungraaf. Zij staat dan ook altijd open voor uw ideeën of suggesties. Wilt u dat een bepaald onderwerp in een MR-vergadering besproken wordt, geeft u dit dan tijdig door, aan één van de ouderleden van de MR, zodat het onderwerp op de agenda geplaatst kan worden. De data van de MR vergaderingen worden vermeld op de website van De Rungraaf. De vergaderingen van de Medezeggenschapsraad zijn openbaar. U kunt alle leden van de MR tegelijkertijd bereiken via het volgende mailadres: mr.rungraaf@aloysiusstichting.nl

 


Contact

De Rungraaf Leuvenlaan

De Rungraaf Koenraadlaan

De Rungraaf, Scholing en advies

Combinatie Jeugdzorg (MKD's Eindhoven, Veldhoven en Valkenswaard)