Klachtenprocedure

Waar gewerkt wordt onstaan wel eens misverstanden of worden fouten gemaakt. Dat is op De Rungraaf niet anders. Ouder(s)/verzorger(s) zijn altijd welkom bij de groepsleerkracht om dergelijke zaken te bespreken. Samen kan er dan naar een goede oplossing gezocht worden.

Vanzelfsprekend staat kwaliteitsverbetering hierbij voorop en moet herhaling van de klacht worden voorkomen.

Mochten ouder(s)/verzorger(s) om wat voor reden dan ook, niet tevreden zijn over de afhandeling van de vragen en/of klacht dan verwijzen we naar de directie, waarbij de locatiecoördinator die tevens veiligheidscoördinator is, het eerste aanspreekpunt is. Deze heeft tot taak om in overleg met ouder(s)/verzorger(s) en betrokkenen tot een goede oplossing te komen. Als dit niet naar tevredenheid gebeurt, kan men zich wenden tot de directeur. Indien de klacht ook daarna nog niet naar tevredenheid is afgehandeld kunnen ouder(s)/verzorger(s) contact opnemen met de speciale contactpersoon van de school (en/of vertrouwenspersoon).

 

Indien deze stap evenmin tot een aanvaardbaar resultaat leidt of een oplossing in de school gelet op de aard van de klacht niet mogelijk is, kan men een officiële klacht indienen volgens de klachtenregeling KBO. Deze regeling is dus alleen van toepassing indien ouder(s)/verzorger(s) nergens anders met hun klacht terecht kunnen. In overleg met de contactpersoon en/of vertrouwenspersoon legt men de klacht schriftelijk vast. De klacht wordt ingediend bij:

De onafhankelijke klachtencommissie voor het Katholiek Onderwijs in Noord-Nederland

Postbus 823224

2508 EH Den Haag

 

De Aloysius Stichting is hirbij aangesloten. De stichting hanteert de modelklachtenregeling (zie hieronder) die is opgesteld door de Bond Katholieke Besturen Onderwijs (KBO).

 

Klachtenregeling

1. De contactpersoon of het bevoegd gezag verwijst de klager naar:

de vertrouwenspersoon of de klachtencommissie voor het Katholiek Onderwijs (art. 7).

Ook kan het bevoegd gezag zelf een klacht afhandelen, indien deze op eenvoudige wijze afgehandeld kan worden (art. 7 lid 4).

Algemene regel

Als ouders, kinderen, stagiaires, vrijwilligers of medewerkers klachten hebben over de gang van zaken op school, kunnen ze dit het beste melden bij de betreffende groepsleerkracht. Als overleg niet mogelijk is of te weinig oplevert, kunnen ze contact opnemen met de directie (mogelijk ook met de bovenschools manager) of met de contactpersoon van de school.

Iedere school heeft een contactpersoon die benaderd kan worden voor klachten binnen de schoolsituatie over ongewenst gedrag. Binnen onze school zijn dit: Maartje Heesters (Koenraadlaan) en Willeke Hendrikx en Floor Ritzen (Leuvenlaan).

We gaan ervan uit dat een klacht kan leiden tot het verbeteren van contacten, procedures en beleid op school. Een klacht zal dan ook altijd serieus genomen worden.

 

Indien overleg met de directie, gelet op de aard van de klacht niet mogelijk is, of indien de afhandeling niet naar tevredenheid heeft plaatsgevonden, kan men een beroep doen op de klachtenregeling.

De school beschikt over een door het bevoegd gezag vastgestelde klachtenregeling. Dit is een door meerdere landelijke organisaties vastgelegd model klachtenregeling.

De volledige regeling is bij de schooladministratie te verkrijgen.

 

Stappenplan bij het indienen van een klacht.

De inhoud en procedure van de klachtenregeling in het kort:

 

2. De klager dient een klacht in bij:

A: de contactpersoon van de school.

De contactpersonen zijn: Willeke Hendrikx, Floor Ritzen (Leuvenlaan) en Maartje Heesters (Koenraadlaan). Ze zijn telefonisch bereikbaar via het telefoonnummer van de school.

Hun taak is de klager naar de vertrouwenspersoon te verwijzen (art. 2).

Of:

B: het bevoegd gezag.

Aloysius Stichting

Postbus 98,

2215 ZH Voorhout

E-mail: bestuur@aloysiusstichting.nl

 

De vertrouwenspersoon namens de Aloysius Stichting is Dhr. Cees van Meurs (telefoon 040-2065355), die functioneert als aanspreekpunt bij klachten. Hij gaat na of door bemiddeling een oplossing bereikt kan worden, of de gebeurtenis aanleiding geeft tot het indienen van een klacht en begeleidt desgewenst de klager bij de verdere procedure. Hij kan ook bijstand verlenen bij het doen van aangifte bij politie of justitie.

 

3. De klager dient een klacht in bij de klachtencommissie voor het Katholiek Onderwijs.

Postbus 82324

2508 EH Den Haag

 

Ambtelijk secretaris van de klachtencommissie is:

Mevrouw mr. A.R. ten Berge

Telefoon: 070-3568114

Telefax: 070-3562827

 

4. Vertrouwensinspecteur.

Meldpunt vertrouwensinspecteur:

Telefoon: 0900-1113111

 

5. Procedure:

1. De klacht voldoet aan de eisen gesteld in art. 9. Dat wil zeggen:

a. De klacht wordt schriftelijk ingediend en ondertekend.

b. Van een mondeling ingediende klacht wordt terstond door de ontvanger een verslag gemaakt, dat door de klager voor akkoord wordt ondertekend en waarvan hij een afschrift ontvangt.

c. De klacht bevat tenminste:

1. de naam en het adres van de klager;

2. de dagtekening;

3. een omschrijving van de klacht.

d. Indien niet is voldaan aan de eisen zoals omschreven in punt c, wordt de klager in de gelegenheid gesteld het verzuim binnen twee weken te herstellen; is dan ook nog niet voldaan aan de eisen in punt c dan kan de klacht niet-ontvankelijk worden verklaard.

e. Indien de klacht niet-ontvankelijk wordt verklaard, wordt dit aan de klager, de aangeklaagde, het bevoegd gezag en de directeur van de betrokken school gemeld.

2. Na ontvangst van de klacht deelt de klachtencommissie het bevoegd gezag, de klager en de aangeklaagde binnen vijf werkdagen schriftelijk mee dat zij een klacht in onderzoek heeft (art. 7 lid 8).

3. Het bevoegd gezag deelt de klacht mede aan de directeur van de betrokken school (art. 7 lid 9).

4. Klager en aangeklaagde kunnen zich laten bijstaan/vertegenwoordigen door een gemachtigde (art. 7 lid 10).

5. Hierna vindt het vooronderzoek plaats (art.10, 14).

6. Binnen vier weken na ontvangst van de klacht bij de klachtencommissie, vindt de hoorzitting plaats (art.11, 13).

7. Binnen vier weken na de hoorzitting brengt de klachtencommissie advies uit aan het bevoegd gezag (art. 12).

8. Binnen vier weken na ontvangst van het advies, neemt het bevoegd gezag op grond van dat advies een besluit. Het besluit wordt medegedeeld aan de:

a. klager

b. aangeklaagde

c. klachtencommissie

d. directie van de school

 


Contact

De Rungraaf Leuvenlaan

De Rungraaf Koenraadlaan

De Rungraaf, Scholing en advies

Combinatie Jeugdzorg (MKD's Eindhoven, Veldhoven en Valkenswaard)